Logo

Hjem

Om senteret

Tjenester

Spesialpedagogikk

Psykologi

Sosiologi

Kontakt oss

priser for tjenester

Lasayi 334
 
 
 
 
 
 
 

Prosjektets initiativtagere

Abed Golani CV og Elin Eek Frishte Golani

Målet med prosjektet

Fppr er et flerkulturelt pedagogisk og psykologisk rådgivingssenter i Drammen. Målet med prosjektet er å utøve forebyggende arbeid med et beskyttende perspektiv for barn, unge og voksne både med etnisk minioritetsbakgrunn og etniske nordmenn.

Prosjektets bakgrund

I Norge har man i de senere år sett økende tegn til at enkelte grupper med innvandrerbakgrunn faller utenfor fellesskapet og velferdsordninger. Stigmatisering, marginalisering og radikalisering har blitt sentrale begrep i denne sammenhengen. Med bakgrunn i dette har integrering og inkludering i samfunnet fått en stor plass i dagens debatt både i media og i de politiske diskusjonene.


Norge er blitt et flerkulturelt land. De siste årene har det ankommet mange innvandrere fra mange ulike nasjoner og kulturer til Norge. De har status enten som enslig asylsøker, familiegrupper, flyktninger eller arbeidsinnvandrere. Utlendingene kommer jevnt fordelt mellom Nord- og Øst Europa og fra resten av verden, da med vekt på krigsrammede afrikanere og fra Midtøsten. Dette skaper store utfordringer i det norske samfunnet. Mange barn og unge med etnisk minoritetsbakgrunn blir stigmatisert, radikalisert og marginalisert både på skolen og i det lokale oppvekstmiljøet. Disse barna har stort frafall fra skolen, en del av dem grunnet deres funksjonshemmingsbarriere (Heggen,  JørgensenPaulgaard, 2003).

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTIi9S3CFg_lPDYOZYO-o_v4MOuagGvf1WnZHMcU6f5aqyGHNBs

Vi må akte oss for å betrakte flyktninger som ”syke”. Når vi arbeider med flyktninger må vi likevel være bevisst at ”flyktninger” har en økt risiko for å utvikle psykiske lidelser. Dette gjelder særlig posttraumatiske symptomer, depresjoner og psykosomatiske symptomer. Reaksjoner etter påkjenninger som for eksempel langvarig fengsel og grusom tortur, internering, voldtekter, fare for eget og nærpersonens liv, strabasiøs flukt og en vedvarende usikkerhet både i hjemlandet, under flukten og under asylsøkeropphold, kan gi seg uttrykk i forskjellige former for psykiske lidelser av reaktiv så vel som kronisk art.

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQc-bsVaGQaMj8Lw6H4EoqMhmE-K4V0TAm9zBe-y327IL3hHjj-eA

Flyktningfamilier kan over lengre tid ha levd under kummerlige forhold i flyktningleir, eller i transittland. Ofte har de måtte klare seg med minimal støtte, lite mat, dårlige sanitære forhold, ingen eller lite medisinsk oppfølging. En del barn kan bære preg av å ha opplevd sult og deprivasjon over viktige perioder i livet.
I en del transittland lever folk under fare for ytterligere trakasseringer om de blir oppdaget. Kvinner, ungdom og barn er ekstra utsatte for seksuelle overgrep under alle fluktstadier, men også etter ankomst til et bosettingsland. Mennesker som har klart seg under langvarige påkjenninger under flukten, kan etter ankomsten til Norge oppleve avmakt og bli dekompensert. Selv om flyktninger befinner seg i trygg havn i Norge, kan de oppleve at migrasjonsprosedyrer samt møtet med sosial-, helse- og skolemyndigheter som forvirrende og i blant krenkende (Amalia, 2003).

Effektmål
Redusere antall institusjonsplasseringer av barn, unge og voksne.
Jobbe for at risikoutsatte barn, unge og familie med minoritets bakgrunn skal bli tidligere identifisert og få hjelp så tidlig som mulig.


Resultatmål
Utarbeide en oversikt over risikoutsatte barn, unge for å skaffe senteret en mer spesifikk kunnskap om hvilke de forskjellige målgruppene er.
Utarbeidet kartleggingsverktøy for tidlig identifisering av risikoutsatte barn og unge.
Utvikle en strukturell oversikt hvor de ulike instanser og tiltak framtrer oversiktlig og samordnet for virksomheter for målgruppene de omhandler.
Øke individuelle kunnskaper og kompetanser, blant flest mulige myndighetspersoner og blant flest mulige innvandrere, i temaene senteret har kompetanse i.
Gi flest mulig innbyggerne i bydeler tilgang på informasjon om senterets organisering og tilbud, tiltakskjeder og kontaktpersoner, i sitt arbeid overfor målgruppene.
Gi opplysning og rådgiving for flest mulig innvandrere i deres søknader overfor forskjellige offentlige kontorer og instanser.
Identifisere behov og øke egen kompetanse for å møte disse behovene.
Opptre som en påvirkende aktør og være en sakkyndig kulturtolker for å øke positiv holdningsendring hos flest mulige norske overfor våre nye landsmenns medbrakte kultur.

Målgrupper
Barnehageansatte, Skolen: ledere, lærere og spesialpedagoger, foreldre, kommuneansatte,  helsesøstre, psykiatrien, fritidsledere, introduksjonssenteret: ansatte og brukere, , familievernkontoret, NAV arbeidsledige innvandrere , NAV: ansatte (1.linjemedarbeidere og 2.linjemedarbeider, ledelse) og brukere, Alternativ til Vold-kontoret: ansatte og brukere, PPT-tjenesten, barnevernansatte , psykologer,,BUPA (barn og unge psykiateri), Kurdiske foreninger, Persiske foreninger, moskeer, advokater, UDI, UNE, asylmottaker i Norge og transittmottak i andre land, politiet og innsatte unge og voksene i fengsel, enslig mindreårige, nyankommende asylsøkere, 1. generasjon innvandrere, 2. generasjon innvandrere, 3.generasjon innvandrere, leger, papirløse innvandrere,, "løse" innvandrere og asylsøkere,

 

Administrasjon: 
Mobil: 0047 91 91 12 53
post@fppr.no
Terapeut, Rådgiver og foredragsholder:
Mobil: 0047 95 40 77 50
fppr.senteret@gmail.com
 Besøksadressen: 
Ole Steensgate 3D
 3015 Drammen
Org.nr 914319005

 

Senterets tjenestetilbud:

- EMDR terapi

Samtale terapi.

- Familie terapi.

- Pedagogisk-, spesialpedagogisk-,

sosialpedagogisk og psykologisk

rådgivning.

- Opptre som sakkyndig

i forholdt til kulturforskjeller.

Mer tjenester