Logo

Menu

 

 

Sosiologi 
er et samfunnsvitenskapelig fag. Et mangfold av definisjoner har blitt foreslått når det gjelder hva sosiologi er i seg selv og hvilke objekter og/eller fenomener i verden den studerer.

En vanlige forståelse av hva sosiologi beskjeftiger seg med er at sosiologi er læren om, eller det vitenskapelige studiet av, mennesket i samfunnet og samfunnet i mennesket. Dette innebærer at man i sosiologi studerer hvordan mennesker påvirker samfunnet, men også hvordan samfunnet påvirker det enkelte mennesket gjennom en rekke ulike sosialiseringsprosesser.Det vil med andre ord være en toveis interaksjonsprosess mellom individet og kollektivet som til sammen danner grunnlaget for sosiologiens studieobjekt. Det finnes imidlertid en annen forklaring av hva sosiologi er som på mange måter utfyller den første definisjonen ved å utdype at sosiologi er en refleksjon over moderniteten. Således forstås studieobjektet å være en del av historien, og dermed også en tidsepoke.
http://bloggfiler.no/pedagogiskleder.blogg.no/images/815113-9-1274870773616.jpg
Sosiologien skal med andre ord her forstås som en måte å studere den nyeste tiden (samtiden) på, og vil dermed være særdeles dynamisk i sitt vesen. Sosiologi regnes forøvrig som det bredeste av samfunnsvitenskapene siden sosiologiens fokus er relasjonene mellom menneskene som individergrupper og til slutt hele samfunnet. Dette reflekterer sosiologiens analysenivåer der man prøver å forstå samfunnet ut ifra mikronivå (individene), mesonivå (grupperinger og fellesskap) og endelig makronivået (hele samfunnet og i ytterste konsekvens verdenssamfunnet).

Sosiologiens oppgave er å beskrive de sosiale relasjonenes struktur, funksjoner og utvikling. Det sosiologiske arbeidet består derfor i å undersøke samfunnet, i alle dets deler, og så prøve å skape et mest mulig helhetlig bilde ut av det gjennom teori og metode. Sosiologiens teorier skal også kunne beskrive sosiologien selv, siden sosiologien i seg selv er et resultat av sosial samhandling. http://no.wikipedia.org/wiki/Sosiologi
http://diginalet.files.wordpress.com/2009/07/bronfenbrenner1.jpg?w=455&h=455

 

 

Administrasjon:

Mobil: 0047 91 91 12 53

fppr.senteret@yahoo.com

Rådgiver og foredragsholder:

Mobil: 0047 95 40 77 50

fppr.senteret@gmail.com

Besøksadressen:

Ole Steensgate 3D

3015 Drammen

Org.nr 914319005

 

Senterets tjenestetilbud:

- Samtale terapi.

- Familie terapi.

- Pedagogisk-, spesialpedagogisk-,

sosialpedagogisk og psykologisk

rådgivning.

- Opptre som sakkyndig

i forholdt til kulturforskjeller.

Mer tjenester

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Widget is loading comments...